Teacher : Students…Mudhal masam january !
2-vathu masam Febuary!
10-vathu masam enna?

Student: Delivary teacher.