Inraiya Thathuvam :

“Aattu cala soup vaikalam,

Koli cala soup vaikalam,

But

Missed cala soup vaika mudiuma.? “